MP3.Teledyski.info: Wyszukiwarka MP3 (v. 1.4 beta)

Regulamin mp3.teledyski.info:


1. Postanowienia Ogólne:
  1.1 Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy sieci Internet mogą korzystać z serwisu mp3.teledyski.info - internetowego serwisu zarejestrowanego w domenie mp3.teledyski.info, przez Administratora.

  1.2 Serwis mp3.teledyski.info (zbiór stron www w tym wyszukiwarki mp3 w domenie o nazwie mp3.teledyski.info) jest własnością grupy TS, jest ogólnodostępny i bezpłatny dla wszystkich.

  1.3 Grua TS za pośrednictwem serwis mp3.teledyski.info udostępnia zasoby systemu teleinformatycznego poprzez dostępną przestrzeń hostingową umożliwiając przechowywanie danych przez Użytkowników. Grupa TS nie jest inicjatorem przekazu danych ani nie wybiera odbiorcy przekazu danych, nie wybiera oraz nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie danych.

2. Zasady korzystania z serwisu mp3.teledyski.info:
  Definicje:

  Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu mp3.teledyski.info. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych, tylko wówczas, gdy ukończyła lat 15 i tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego, w jego obecności i pod jego nadzorem (np. rodzica, opiekuna, kuratora)

  Link, zasób - plik audio ulokowany na zdalnym serwerze.

  2.1 W ramach serwisu mp3.teledyski.info, Grupa TS świadczy usługę polegającą na udostępnianiu infrastruktury teleinformatycznej celem przechowywania linków do zasobów internetowych, co do których użytkownik posiada pełnie praw autorskich - oraz ich dalszego udostępniania użytkownikom serwisu mp3.teledyski.info.

  2.2 Serwis mp3.teledyski.info nie przechowuje żadnych plików audio na swoim serwerze, gromadzi jedynie linki, od użytkowników do zasobów znajdujących się w ogólnodostępnym internecie. Użytkownik pobierając dany zasób, pobiera go na własną odpowiedzialność, deklarując przy tym, iż posiada odpowiednią wymaganą licencję, a pobrany zasób traktuje jako kopie zapasową.

  2.3 Serwis mp3.teledyski.info udostępnia również wyszukiwarkę linków do zasobów zamieszczonych przez użytkowników serwisu mp3.teledyski.info.

  2.4 Serwis mp3.teledyski.info nie odpowiada za wyniki wyszukiwania plików, w tym linków do wyszukanych przez użytkownika plików.

  2.5 Korzystanie przez użytkownika z serwisu mp3.teledyski.info oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia.

  2.6 Użytkownik umieszczający link za pośrednictwem serwisu mp3.teledyski.info, oświadcza, iż są one wolne od wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz, że przysługują mu wszelkie prawa do umieszczanych treści, włącznie z autorskimi prawami majątkowym obejmującymi prawo do publikowania i rozpowszechniania plików w systemie on-line, w sieci Internet, oraz prawem do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej, jak również że prawa te nie są ograniczone w jakikolwiek sposób na rzecz żadnej osoby trzeciej.

  2.7 Zabrania się umieszczania linków, które swoją treścią lub formą przekazu zawierają:
  - treści pornograficzne,
  - treści nawołujące do przemocy,
  - treści nazistowskie, antysemickie, rasistowskie, nawołujące do homofobii czy agresji wobec jakiejkolwiek klasy lub grupy społecznej,
  - materiały zarażone, zainfekowane lub zawierające tak zwany „spyware”, które mogą wywoływać niepożądane działania na komputerze osoby trzeciej,
  - materiałów o charakterze reklamowym oraz spamu.

  2.8 Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność związaną z poszanowaniem praw autorskich i innych praw związanych z przechowywaniem, rozpowszechnianiem i innymi formami korzystania z danego linku.

  2.9 Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Administracji serwisu mp3.teledyski.info z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw poprzez udostępnione przez użytkownika linku, użytkownik ten wstąpi do sprawy w miejsce Administratora serwisu mp3.teledyski.info lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego oraz przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań wynikłych z dokonanych naruszeń.

3. Postanowienia końcowe:
  3.1 Administracja serwisu mp3.teledyski.info zastrzegają sobie prawo do usuwania linków dodanych do serwisu mp3.teledyski.info w każdym czasie bez konieczności informowania użytkownika.

  3.2 Administracja serwisu mp3.teledyski.info nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane pobraniem zasobu.

  3.3 Za skutki wszelkich działań użytkownika w serwisie mp3.teledyski.info, w tym w szczególności polegających na pobieraniu, a także na udostępnianiu linków w serwisie mp3.teledyski.info odpowiedzialność ponosi użytkownik.

  3.4 Osoby lub instytucje posiadające stosowne prawa autorskie do udostępnionych za pośrednictwem serwisu mp3.teledyski.info linków do zasobów winny niezwłocznie skontaktować się z administracją serwisu za pośrednictwem adresu e-mail: admin@teledyski.info.

  3.5 Wszystkie zgłoszone do administartora serwisu mp3.teledyski.info linki, naruszające prawa autorskie i prawa pokrewne lub inne postanowienia niniejszego regulaminu zostaną niezwłocznie usunięte w ciągu dwóch dni roboczych.

  3.6 Administracja serwisu mp3.teledyski.info dołoży wszelkich starań, by usługi dostępne w ramach niniejszego serwisu były najwyższej jakości oraz aby były świadczone w sposób nieprzerwany.

  3.7 Administracja serwisu mp3.teledyski.info zastrzega sobie prawo do przerw technicznych podczas których część lub całość serwisu może być niedostępna dla użytkowników.

  3.8 Administracja serwisu mp3.teledyski.info nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu serwisu mp3.teledyski.info spowodowane następującymi przyczynami:
  a. Wynikłe awarie po stronie providerów łącz oraz serwerów (dostawcy łącz internetowych, awarie sieci energetycznej, awarie fizyczne serwerów).
  b. Awarie spowodowane ingerencją osób trzecich.
  c. Awarie związane bezpośrednio z siłą wyższą (klęski żywiołowe itp.).

  3.9 Administracja serwisu mp3.teledyski.info zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia jakichkolwiek usług, w jakimkolwiek czasie.

  3.10 Regulamin wchodzi w życie wraz z dniem jego opublikowania na tej stronie.

  3.11 Administracja serwisu mp3.teledyski.info zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w przyszłości zmian w niniejszym regulaminie.
koniec(); } ?>